Relationsproblem
Sorg
Missbruk
Fobi
Spelberoende
Stress
Sömnproblem
 

Företag och organisation

Vi ger KBT-handledning för personal på tider som passar personalen. Vi tillhandahåller även KBT-terapi för enskild medarbetare samt chefsutveckling och coaching med KBT som teoretisk grund.

KBT för enskild medarbetare

Har ni medarbetare som har stressrelaterade problem, samarbetsproblem, missbruk, sömnproblem, ångest, livskris till exempel sorg är ni välkomna att teckna avtal om KBT-terapi. Terapin kommer bedrivas på neutral mark för att ge bästa förutsättningar för framgång med terapin. Återkoppling kommer ske enligt avtal men sekretess gäller samtidigt.

Pris enligt separat avtal.

KBT-handledning för nattpersonal på kvällstid

KBT-handledningen kan bedrivas enskilt. Andra benämningar som används på handledningen är omvårdnadshandledning, grupphandledning, kontinuerlig handledning, processhandledning och yrkesmässig handledning.

Uppföljning till arbetsgivare/chef sker enligt avtal.

Pris enligt separat avtal.

Chefsutveckling och coaching

Som chef och ledare ställs man dagligen inför stora och små beslut och diverse dilemman i ledarskapet. Utifrån ett KBT-perspektiv i choachingen får du som chef möjlighet till personlig utveckling för att fördjupa och förstärka ditt ledarskap, verktyg för att lösa konflikter med och mellan medarbetare, göra rätt prioriteringar och lägga fokus på de viktigaste utvecklingsområdena hos dig själv som ledare kopplat till organisationen.

Choachingen utgår från dina behov och den person du är och vilken organisation du verkar i. Gemensamt lägger vi upp en plan för var choachingen ska äga rum, vad den ska innehålla och vilken struktur den ska ha.

Pris enligt separat avtal.

Yrkesmässig KBT-handledning – ett sätt att växa i sin yrkesutövning

Vi tillhandahåller en yrkesmässig KBT-handledning som ger tillfälle att tillsammans med kollegor granska och reflektera över olika situationer i arbetet i en ständigt pågående process.

I KBT-handledningen arbetar vi med självupplevda arbetssituationer som gruppdeltagarna själva väljer utifrån sina behov. Vi jobbar med en situationsanalys av vad som hände och hur det såg ut. Vi plockar ut vad medarbetarna är nöjda med och vad de är mindre nöjda med, vad de hade kunnat göra annorlunda och vilket resultat man kan förvänta sig att det skulle få.

Under processen KBT-handledning lär medarbetarna att känna sig själva, sina styrkor och svagheter, genom reflektion. Reflektion innebär att ta ett steg tillbaka för att tänka över vad man gör som yrkesperson. Insikten om sina styrkor och svagheter som yrkesperson ökar möjligheten att göra medvetna, smarta val och bli mer skapande och hitta nya vägar i mötet med människor.

Problemen vi arbetar med i KBT-handledningen är yrkesmässiga och personliga, det vill säga att de är knutna till medarbetarens personliga utformning av sin yrkesroll. Genom situationsanalysen och reflektion får medarbetarna hjälp att se vad det finns för förbättringsområden för individen och gruppen.

KBT-handledningens huvudsyfte är att hjälpa medarbetaren att vidareutveckla sin yrkesroll och att öka förmågan att hantera svåra situationer i arbetet. I KBT-handledningens process blir upplevelser till medvetna erfarenheter och i efterhand till kunskaper som kan användas i det praktiska arbetet.

Att gå i KBT-handledning innebär att bli bekräftad och få stöd men också att utmanas till en gynnsam utveckling.

I KBT-handledning träffas vi regelbundet i mindre, gärna fasta, grupper för att känna trygghet att ta upp både egna arbetsrelaterade problem som problem i personalgruppen. Tillsammans med handledaren bearbetar vi upplevelser från arbetet. Gruppdeltagarna ansvarar för att för att fylla handledningsstunden med upplevelser och händelser som de önskar få handledning på. Om gruppen vill ha KBT-handledning på problem av mer generell karaktär ansvarar gruppen för att ta upp det senast gången innan så att handledaren får tillfälle att förbereda sig.

Gruppen bör bestå av 5-7 personer som träffas 2 timmar vara annan vecka eller 3,5 timmar var tredje vecka men andra varianter finns. KBT-.handledningen bör fortgå under ett till två år och bedrivs under sekretess.